Aktualni razpisi za gospodarstvo

Preverite možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov na podlagi aktualnih razpisov.

 

23.03.2022

 

Javni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada, o njih si lahko več preberete na https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

 

P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih je namenjen spodbujanju investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Upravičenci lahko pridobijo od 100.000 EUR do 200.000 EUR nepovratnih sredstev na podjetje, pri tem pa je omogočeno 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta začetnih investicij po shemi de minimis. Roki za oddajo vlog: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14. ure.

 

P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij so namenjene razvoju podprtih podjetij in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanju novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge (registrirana med 1 .1. 2021 in 15. 3 . 2022) lahko pridobijo do 54.000 EUR subvencije na podjetje, krije se do 100 % upravičenih stroškov. Rok za oddajo vlog je 10. 5. 2022 do 14. ure.

 

SK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR je namenjen zagotavljanju kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Upravičenci so mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.), ki so starejša od 6 mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge). Roki za oddajo vlog so 13. 5. 2022 (prvo odpiranje) in 5. 10. 2022 (drugo odpiranje).

 

Še vedno so pri Slovenskem podjetniškem Skladu odprti številni Vavčerji: za dvig digitalnih kompetenc, za prototipiranje, za uvajanje poslovne odločnosti, za patente, modele, znamke, za statusno preoblikovanje družb, za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) za udeležbo na mednarodnih forumih, za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in za prenos lastništva.

 

Razpis MGRT, objavljen na www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-spodbude-za-raziskovalno-raz...

 

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka 2022 za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022, čigar namen je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Za sredstva lahko kandidirajo pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost. Maksimalna višina sofinanciranja je do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja za 12 mesecev izvajanja projekta. Rok za oddajo vlog je 11. 4. 2022.

 

Razpis SPIRIT, objavljen na https://www.spiritslovenia.si/razpisi

Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO, čigar predmet je sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. Upravičenci so podjetja kot konzorcijski partnerji (kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR. Rok za oddajo vlog je za 1. odpiranje 17. 5. 2022 in za 2. odpiranje 3. 4. 2023.