Finančne spodbude v višini 1,8 milijona evrov za mikro podjetja v lesarstvu

Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, že drugič razpisuje finančne spodbude za mikro podjetja v lesarstvu. Na voljo so nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Kdo so upravičenci in kateri so pogoji za kandidiranje, si lahko ogledate spodaj. 

14.07.2023

Za razpis sta predvidena 2 roka prijav, prvi se izteče 4. septembra in drugi 6. novembra letos.

Namen financiranja je spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa), ter obenem sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva.

Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Kdo so upravičenci?

 • Mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31.8.2023 s sedežem v RS
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost (Oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in Oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03- proizvodnja žimnic)

 

Kateri stroški so upravičeni?

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
  /nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa/
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev
  /zgolj nakup nove programske opreme/
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

 

Kateri so pogoji za kandidiranje?

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv
  /delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna/
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • Zaprta finančna konstrukcija
 • Še razpoložljiv znesek »de minimis«

 

Več informacij najdete tukaj na GOV.Si