Nov 'val' pozivov SAZOR-ja k sklenitvi licenčnih pogodb

Pozive pogosto podkrepijo tudi opozorila, da lahko Združenje SAZOR sproži inšpekcijski postopek.

20.07.2022

Od članov smo pridobili informacijo, da SAZOR ponovno pošilja pozive na podpis licenčnih pogodb na podlagi Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji (Uradni list RS, št. 194/2021, v nadaljnjem besedilu Skupni sporazum), ki je bil sklenjen med Združenjem SAZOR in Gospodarsko zbornico Slovenije na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19; v nadaljenjem besedilu ZASP).

Zavezanci po tem sporazumu so vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije in ki bodisi posedujejo napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma imajo tovrstno napravo v svojih osnovnih sredstvih, jo najemajo ali z njo razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ali naročijo fotokopiranje pri izvajalcu fotokopiranja izven podjetja. 

Ob tem velja omeniti, da je Skupni sporazum po izrecni navedbi 2. člena namenjen določitvi pogojev uporabe v primeru fotokopiranja avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov pri opravljanju gospodarske dejavnosti, tarifo za tovrstno uporabo avtorskih del in druga vprašanja v zvezi z reproduciranjem avtorskih del v primeru njihovega fotokopiranja pri opravljanju gospodarske dejavnosti.

Člani, ki od Združenja SAZOR dobite poziv k sklenitvi licenčne pogodbe, vsekakor nanj odgovorite. V primeru, da pri svoji dejavnosti dejansko uporabljate zgoraj navedena avtorska dela, ste zavezani za sklenitev licenčne pogodbe, kar morate tudi nemudoma storiti, da se izgonete globi, ki je predvidena v kazenskih določbah ZASP.

Veliko od vas pa omenja, da pri svoji gospodarski dejavnosti ne uporabljate zgoraj navedenih avtorskih del. Take situacije Skupni sporazum ne ureja in ne predvideva izjeme od obveznosti sklenitve licenčne pogodbe. Za pomoč se lahko obrnete na našo podjetniško svetovalko Karmen Budin, ki vam bo pomagala pri nadaljnji komunikaciji z Združenjem SAZOR.

Torej, vsako podjetje mora najprej preveriti, ali fotokopirajo avtorska dela med opravljanjem dejavnosti.

  • Če je odgovor ne, se člani obrnite na našo svetovalko.
  • Če je odgovor da, svetujemo, da poslano licenčno pogodbo podpišete - ni izključeno, da bo v nasprotnem primeru SAZOR sprožal postopke (vključno s pravdnimi postopki).

 

Še beseda o inšpekcijskih postopkih, ki bi jih lahko sprožil SAZOR. Podlaga za prekršek je kazenska določba ZASP (148. člen zakona), po kateri bi prekršek storilo podjetje, ki bi fotokopiralo delo (v fizični obliki) v okviru opravljanja gospodarske dejavnosti (oz. ga naročilo kje drugje) brez, da bi poprej sklenilo pogodbo s SAZOR-jem. Seveda pa je potrebno v primeru prekrškovnih postopkov nujno dokazati uporabo avtorskega dela.