Poziv članom k evidentiranju kandidatov za predsednika in člane nadzornega odbora OOZ Nova Gorica

Na prvi seji novoizvoljene skupščine OOZ Nova Gorica, ki bo potekala v sredo, 7. 12. 2022 ob 19. uri, bodo potekale volitve predsednika zbornice in članov nadzornega odbora. Kandidature sprejemamo do vključno 23. 11. 2022.

11.11.2022

Spoštovani člani,

Na podlagi 17. in 19. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, sprejetega na seji skupščine dne 7. 9. 2022 (v nadaljnjem besedilu statut), je Skupščina OOZ Nova Gorica sprejela Sklep o razpisu volitev v skupščino OOZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022-2026. Po izvedenih volitvah v skupščino, ki so potekale 9. 11. 2022, bo novoizvoljena skupščina na prvi seji izvedla volitve predsednika in članov nadzornega odbora.

Volitve za predsednika in za člane nadzornega odbora zbornice bodo izvedene v sredo, 7. 12. 2022 ob 19. uri.

Zbiranje soglasij za kandidaturo

Zbiranje soglasij za kandidaturo za predsednika in za člane nadzornega odbora poteka do 23. 11. 2022. Soglasje lahko pošljete tudi v skenirani obliki po elektronski pošti na ooz.novagorica@ozs.si ali po pošti na naslov zbornice. Upoštevala se bodo soglasja, ki bodo oddana do vključno 23. 11. 2022 (poštni žig pri oddaji na pošto, zaznamek sistema pri elektronski pošti, žig prejema pri oddaji osebno). Soglasja sprejema Matejka Madon, ki jih bo opremila z evidenčno številko.

Soglasje h kandidaturi za predsednika in za člana nadzornega odbora je objavljeno na spletni strani OOZ, prevzamete pa ga lahko tudi v tajništvu na sedežu OOZ Nova Gorica.

Še nekaj informacij…

Kandidatura za nadzorni odbor: Vsak aktivni član lahko kandidira samo z enim predstavnikom, skladno z drugim odstavkom 11. člena statuta, pri čemer kandidat za člana nadzornega odbora ne more biti poslanec v skupščini niti član upravnega odbora zbornice.

Kandidatura za predsednika: Za predsednika zbornice lahko kandidira predstavnik aktivnega člana zbornice, ki je državljan Republike Slovenije in je hkrati bodisi samostojni podjetnik posameznik, bodisi družbenik z najmanj 25 % deležem v družbi in ima najmanj 4 leta izkušenj z delom v organih zbornice.

Kandidirajo lahko le predstavniki aktivnih članov OOZ Nova Gorica (aktivni člani so vse fizične in pravne osebe, ki kot glavno dejavnost opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji, kar je opredeljeno v tretjem odstavku 3. člena statuta), ki iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice.

Predlagani kandidati morajo podpisati izjavo, da se s kandidaturo strinjajo,

Pisna soglasja sprejemamo na sedežu ali po navadni pošti na OOZ Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica.

Priponke