POZIV ČLANOM k evidentiranju možnih kandidatov za skupščino in za nadzorni odbor OOZ Nova Gorica

Volilna komisija OOZ Nova Gorica skladno s sklepom Skupščine OOZ Nova Gorica, sprejetem na 11. seji dne 7.9.2022 objavlja POZIV ČLANOM K EVIDENTIRANJU MOŽNIH KANDIDATOV ZA SKUPŠČINO OOZ NOVA GORICA IN NADZORNI ODBOR OOZ NOVA GORICA.

19.09.2022

Na podlagi 17. in 19. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, sprejetega na seji skupščine dne 7. 9. 2022 (v nadaljnjem besedilu statut), je Skupščina OOZ Nova Gorica sprejela Sklep o razpisu volitev v skupščino OOZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022-2026.

Volitve za poslance v skupščino so razpisane v sredo, 9. 11. 2022 od 10.00 do 18.00 ure na sedežu OOZ Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Možno bo tudi glasovanje po pošti.

Poziv članom za vložitev kandidatur za poslance v skupščino in za člane nadzornega odbora skupaj z obrazcem Soglasje za kandidaturo objavljamo v Podjetniških novicah, spletni strani OOZ Nova Gorica in na oglasni deski, poslan pa bo tudi v e-novicah. Poziv je bil poslan tudi vsem predsednikom sekcij, da podajo predloge. S tem je vsem članom OOZ Nova Gorica kot doslej dana možnost predlaganja kandidatov.

Vsak aktivni član lahko kandidira samo z enim predstavnikom, skladno z drugim odstavkom 11. člena statuta, pri čemer kandidat za poslanca v skupščino ne more biti hkrati tudi kandidat za člana nadzornega odbora.  

Podpisana soglasja h kandidaturi se zbirajo do vključno torka, 11.10.2022 na sedežu zbornice. Upoštevala se  bodo tudi soglasja, ki bodo prispela po pošti na naslov zbornice, če bodo oddana na pošto do vključno 11.10.2022 (poštni žig). Soglasja bo sprejemala Matejka Madon, ki jih bo opremila z evidenčno številko.

Skladno s 16. členom Statuta OOZ Nova Gorica skupščina šteje od 17 do 25 poslanskih mest. Skupščina OOZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022-2026 šteje 25 poslanskih mest. Lista kandidatov je odprta. Rezultati volitev bodo objavljeni v Podjetniških novicah, ki izidejo decembra 2022.

Volilna skupščina OOZ Nova Gorica za volitve organov zbornice bo predvidoma v četrtek, 8. 12. 2022.

Še nekaj informacij…

Za kandidata v skupščino ali nadzorni odbor morajo kandidati izpolniti pisno izjavo, ki jo najdete v priponki.

Kandidirajo lahko le predstavniki aktivnih članov OOZ Nova Gorica (aktivni člani so vse fizične in pravne osebe, ki kot glavno dejavnost opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji, kar je opredeljeno v tretjem odstavku 3. člena statuta), ki iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice.

Člani nadzornega odbora ne smejo biti poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.

Predlagani kandidati morajo podpisati izjavo, da se s kandidaturo strinjajo.

Natančen potek volitev in delo volilne komisije določa Pravilnik o delu volilne komisije in poteku volitev. Vsi člani imajo možnost predlagati kandidate za poslance. Predloge lahko podajo tudi strokovne sekcije in Skupščina OOZ Nova Gorica. Predloge kandidatov pričakujemo tudi iz vrst tistih obrtnikov, ki niso organizirani v sekcije.

Pisna soglasja sprejemamo na sedežu ali po navadni pošti na OOZ Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica.